Wyjazd na obóz dla uczniów ze szkół podstawowych

Karta informacyjna


ZASADY ORGANIZACJI​​ KOLONII

Maniowy k. Czorsztyna​​ -​​ Dom Wczasowy „Kazik”,​​ ul. Kasprowicza 2a

 

 § 1

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników kolonii oraz zasady uczestnictwa  w kolonii.

 • Na​​ kolonie​​ zostanie zakwalifikowanych 45 uczniów​​ z klas​​ 6 i 7​​ szkół podstawowych prowadzonych przez JST z Gminy Tarnowo Podgórne.

 • Udział w​​ kolonii​​ jest dobrowolny.

 • Warunkiem zakwalifikowania uczestnika jest uzyskanie co najmniej oceny poprawnej ​​ zachowania na I semestr w roku szkolnym 2017/2018.

 • Uczestnicy​​ kolonii​​ wnoszą opłatę, która wynosi​​ 340 zł.

 • Kolonia​​ odbędzie się w miejscowości Maniowy.

 • Pierwszeństwo (pierwszy termin zapisów)​​ w udziale w​​ kolonii ​​​​ mają uczniowie:

 

 • które nigdy nie uczestniczyły w koloniach letnich, organizowanych przez gminę Tarnowo Podgórne,

 • w roku 2017​​ nie uczestniczyły w kolonii w​​ Maniowych​​ (Czorsztyn),

 • z rodzin wielodzietnych -rodzina wychowująca co najmniej troje dzieci do lat 18

 • Pozostali uczniowie z klas​​ 6 i 7​​ , w przypadku wonnych miejsc,​​ będą​​ przyjmowani​​ (drugi termin zapisów), zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

 • Jedna osoba może zapisać jednego uczestnika.

 • Dla potwierdzenia kryterium ust. 8 pkt 1 -3 rodzice składają oświadczenie.

 • Warunkiem udziału w obozie jest wpłata​​ 340 zł. Wpłaty należy dokonać przy zapisie.​​ 

 

§ 2

Cele obozu

Celem głównym​​ kolonii​​ jest aktywny wypoczynek​​ uczniów​​ ​​ z Gminy Tarnowo Podgórne.

 Cele szczegółowe:

 • promowanie zdrowego stylu życia oraz właściwych form wypoczynku;

 • udział w pieszych wycieczkach, poznanie Gorców,

 • integracja dzieci;

 • poznanie nowych miejsc w Polsce, miejscowości Maniowy i Czorsztyna,

 • poznanie zabytków, kultury​​ i tradycji regionu,

 • poznanie górskiej​​ przyrody.

   ​​ ​​ ​​​​ § 3

Czas, miejsce i sposób realizacji kolonii

 • Kolonia​​ odbędzie się w miejscowości​​ Maniowy ​​​​ w okresie od​​ 7​​ do 14​​ lipca​​ 2018​​ r.​​ 

 • Podczas obozu​​ opiekę nad dziećmi sprawuje​​ trzech opiekunów i kierownik.

 

§ 4

Warunki uczestnictwa w​​ obozie

 • Uczestnikiem​​ obozu​​ mogą być uczniowie​​ z obecnych​​ klas​​ 6 i 7 szkół podstawowych:​​ 

 • W​​ kolonii​​ mogą wziąć udział uczniowie​​ z klas 5​​ uczęszczającym do szkoły podstawowej​​ jeżeli​​ po rekrutacji zostaną wolne miejsca;

 • Uczniowie, których​​ rodzice​​ złożą odpowiednie oświadczenia oraz​​ oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu obozu,​​ wypełnią​​ kartę kwalifikacyjną +​​ oświadczenia​​ -​​ dodatkową informację o stanie zdrowia​​ dziecka. ​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 ​​​​ § 5

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzana będzie w sekretariatach szkół w dniach​​ od​​ 7​​ -​​ 9 maja 2018​​ r.​​ termin zgłoszeń: ​​ 8​​ -10​​ maja​​ 2018​​ –szkoły przyjmują zgłoszenia uczniów​​ wymienionych w § 1 ust.​​ 7 ​​ ​​​​ - zgodnie z kolejnością zgłoszeń,​​ od 11​​ -14 maja​​ 2018​​ pozostali uczniowie, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.​​ 

 

 • Ze strony​​ szkoły za rekrutację​​ odpowiedzialny będzie wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik.

 • Wszyscy uczniowie zostaną poinformowani o możliwości uczestnictwa w obozie poprzez strony www szkół i dziennik elektroniczny.

 • Rodzice uczniów zakwalifikowanych na​​ obóz​​ złożą wypełnione karty kwalifikacyjne uczestnictwa dziecka w kolonii do dnia​​ 18 maja​​ 2018​​ r.

 • Jeżeli rodzic nie złoży karty w wyznaczonym terminie, będzie to traktowane jako rezygnacja​​ z uczestnictwa​​ ucznia w obozie​​ i ​​ jego miejsce zostanie przydzielone kolejnemu​​ uczniowi​​ ​​ z listy oczekujących.

§​​ 6

Zasady rezygnacji z udziału w kolonii

 • Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w kolonii​​ (wyłącznie w formie pisemnej)​​ w przypadku gdy:​​ 

  • rezygnacja została zgłoszona w sekretariacie szkoły co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia turnusu i jest usprawiedliwiona ważnymi względami osobistymi lub zdrowotnymi – należy podać przyczynę rezygnacji. ​​ Kwota będzie wypłacona w całości, w ciągu 14 dni licząc od dnia ​​ rozpoczęcia turnusu, na który uczeń był zapisany;

  • jeżeli rezygnacja nastąpi na krócej niż dwa tygodnie przed terminem wyjazdu:

 • z przyczyn losowych lub zdrowotnych rodzic ucznia zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji – należy przedłożyć stosowny dowód na ich poparcie np. zaświadczenie lekarskie. Za ważną przyczynę uznaje się:​​ wypadek, zdarzenie losowe, chorobę uczestnika uniemożliwiającą udział w kolonii.​​ 

 • Zwrot kosztów nastąpi po uznaniu zasadności roszczenia, nie dłużej niż do końca trwania kolonii;

 • w innych przypadkach zwrot poniesionych kosztów nastąpi po znalezieniu zastępstwa, w pierwszej kolejności będą brani pod uwagę - uczniowie z list rezerwowych, w drugiej kolejności inne dzieci spełniające warunki rekrutacji;

 • W miejsce ucznia, który zrezygnował z wyjazdu pojedzie pierwszy uczeń z listy rezerwowej z danej szkoły lub kolejny, w przypadku gdyby pierwszy uczeń z listy rezerwowej nie mógł pojechać lub nie wyraził chęci wyjazdu.

 • Jeżeli w danej szkole nie ma uczniów chętnych na wyjazd, w następnej kolejności zostanie zakwalifikowane dziecko ze ​​ innej szkoły ( zgodnie z ust. 2).​​ 

 • Zwrot kwoty ​​ w przypadku rezygnacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2b nastąpi po dokonaniu wpłaty na konto UG przez kolejnego uczestnika kolonii.

 • Jeżeli dziecko nie stawi się na miejscu zbiórki, w dniu wyjazdu, organizator obciąży rodzica kosztami rezerwacji miejsca w autobusie i rezerwacji noclegów (50% kosztów przypadających na uczestnika). Pozostała kwota zostanie zwrócona po pisemnej rezygnacji.​​ 

 • Przy rekrutacji nie ma trybu odwoławczego.

 

§​​ 7

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje dyrektor Centrum Usług Wspólnych Oświaty i Zarządzania Kadrami w Tarnowie Podgórnym​​ 

Zasady Ogólne Organizacji​​ kolonii w Czorsztynie​​ wchodzą w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 


 

Skip to content