Wyjazd kolonijny dla dzieci ze szkół podstawowych

Karta informacyjna

ZASADY ORGANIZACJI KOLONII LETNIEJ

Mielno-Unieście ośrodek „BAŁTYK” ​​ 2018

 

 § 1

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników kolonii oraz zasady uczestnictwa  w kolonii.

 • Na kolonię zostanie zakwalifikowanych 180 uczniów, z klas 1-5 ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne.

 • Udział w kolonii jest dobrowolny.

 • Warunkiem zakwalifikowania uczestnika jest uzyskanie co najmniej oceny poprawnej ​​ zachowania na I semestr w roku szkolnym 2017/2018.

 • Uczestnicy kolonii wnoszą opłatę, która wynosi 340 zł.

 • Kolonia odbędzie się w miejscowości Mielno-Unieście.

 • Dziecko można zapisać tylko na jeden turnus.

 • Pierwszeństwo w udziale w kolonii mają uczniowie (pierwszy termin zapisów):

 

  • którzy nigdy nie uczestniczyły w koloniach letnich, organizowanych przez gminę Tarnowo Podgórne,

​​ 2) ​​ w roku 2017 nie uczestniczyli w kolonii w Grzybowie/Dziwnówku,

​​ 3) ​​ z rodzin wielodzietnych -rodzina wychowująca co najmniej troje dzieci do lat 18.

​​ 9.Wymóg nie dotyczy rodzeństwa, jeżeli -  ​​​​ jedno z rodzeństwa po raz pierwszy będzie uczestniczyło w kolonii letniej organizowanej przez gminę.

 • Pozostałe dzieci będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc (drugi termin zapisów), zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

 • Jedna osoba może zapisać jednego uczestnika lub rodzeństwo.

 • Dla potwierdzenia kryterium ust. 8 pkt 1 -3 rodzice składają oświadczenie.

 • Warunkiem udziału w kolonii ​​ jest wpłata 340 zł. Wpłaty należy dokonać przy zapisie.

 

         ​​ ​​​​ § 2

Czas, miejsce i sposób realizacji kolonii

 

 • Kolonia odbędzie się w miejscowości Mielno-Unieście w okresie od1 do 29 lipca 2018 r.

- cztery turnusy.

 • Kolonia jest skierowana do uczniów z klas 1-5 ze szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Tarnowo Podgórne.

 • Na każdym turnusie opiekę nad dziećmi sprawuje czterech opiekunów (wychowawców). Kolonią kieruje kierownik, wyznaczony przez gminę.

        ​​ 

§ 3

Warunki uczestnictwa w kolonii

 

 Uczestnikami kolonii mogą być dzieci:

 • z klas pierwszych z rocznika 2010, uczniowie z klas II – V uczęszczający do szkół

podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne; którzy podpisali fakt zapoznania się z Regulaminem kolonii;

 • których rodzic złoży oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu kolonii; złoży odpowiednie oświadczenia stanowiące załączniki do Regulaminu;

 • których rodzic wypełni kartę kwalifikacyjną uczestnika kolonii;

 

§ 4

Rekrutacja

 • Rekrutacja prowadzana będzie w sekretariatach szkół w dniach:

 • I termin zgłoszeń: ​​ 7-9 maja 2018 r.–szkoły przyjmują zgłoszenia dzieci wymienionych w § 1 ust. 8 ​​ i  ​​​​ 9 ​​ - zgodnie z kolejnością zgłoszeń,

 • II termin zgłoszeń: 11 i 14 maja 2018 r. szkoła przyjmuje zgłoszenia pozostałych dzieci, ​​ zgodnie z kolejnością ​​ zgłoszeń.

 

 • Ze strony szkoły za rekrutację na kolonię odpowiedzialny będzie wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik.

 • Wszyscy uczniowie zostaną poinformowani o możliwości uczestnictwa w kolonii poprzez strony www szkół oraz ​​ wywieszenie informacji w szkołach.

 • Rodzice uczniów zakwalifikowanych na kolonię złożą wypełnione karty kwalifikacyjne uczestnictwa dziecka w kolonii najpóźniej do dnia 18 maja 2018 r.

 • Jeżeli rodzic nie złoży karty kwalifikacyjnej wraz z wszystkimi załącznikami w wyznaczonym terminie, będzie to traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa dziecka w kolonii i ​​ jego miejsce zostanie przydzielone kolejnemu dziecku z listy oczekujących;

 • Kwota za udział dziecka w kolonii wynosi 340 ​​ zł.

 

 § 5

Zasady rezygnacji z udziału w kolonii

 

 • Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w kolonii (wyłącznie w formie pisemnej) w przypadku gdy:

  • rezygnacja została zgłoszona w sekretariacie szkoły co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia turnusu i jest usprawiedliwiona ważnymi względami osobistymi lub zdrowotnymi – należy podać przyczynę rezygnacji. ​​ Kwota będzie wypłacona w całości, w ciągu 14 dni licząc od dnia ​​ rozpoczęcia turnusu, na który uczeń był zapisany;

  • jeżeli rezygnacja nastąpi na krócej niż dwa tygodnie przed terminem wyjazdu:

   • z przyczyn losowych lub zdrowotnych rodzic ucznia zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji – należy przedłożyć stosowny dowód na ich poparcie np. zaświadczenie lekarskie. Za ważną przyczynę uznaje się: wypadek, zdarzenie losowe, chorobę uczestnika uniemożliwiającą udział w kolonii.

Zwrot kosztów nastąpi po uznaniu zasadności roszczenia, nie dłużej niż do końca trwania kolonii;

   • w innych przypadkach zwrot poniesionych kosztów nastąpi po znalezieniu zastępstwa, w pierwszej kolejności będą brani pod uwagę - uczniowie z list rezerwowych, w drugiej kolejności inne dzieci spełniające warunki rekrutacji;

 • W miejsce ucznia, który zrezygnował z wyjazdu pojedzie pierwszy uczeń z listy rezerwowej z danej szkoły lub kolejny, w przypadku gdyby pierwszy uczeń z listy rezerwowej nie mógł pojechać lub nie wyraził chęci wyjazdu.

 • Jeżeli w danej szkole nie ma uczniów chętnych na wyjazd, w następnej kolejności zostanie zakwalifikowane dziecko ze ​​ innej szkoły ( zgodnie z ust. 2).

 • Zwrot kwoty ​​ w przypadku rezygnacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2b nastąpi po dokonaniu wpłaty na konto UG przez kolejnego uczestnika kolonii.

 • Jeżeli dziecko nie stawi się na miejscu zbiórki, w dniu wyjazdu, organizator obciąży rodzica kosztami rezerwacji miejsca w autobusie i rezerwacji noclegów (50% kosztów przypadających na uczestnika). Pozostała kwota zostanie zwrócona po pisemnej rezygnacji.

 • Przy rekrutacji nie ma trybu odwoławczego.

§ 6

Postanowienia końcowe

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje dyrektor Centrum Usług Wspólnych Oświaty i Zarządzania Kadrami w Tarnowie Podgórnym

 • Zasady Ogólne Organizacji Kolonii w roku 2018 wchodzą w życie z dniem podpisania przez osobę upoważnioną działającą w imieniu Organizatora.

 

 

____________________________________________________________

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ data i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

Strona 4​​ z 4

Skip to content