Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W TARNOWIE PODGÓRNYM

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-14

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wysokich kosztów dostosowania.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • Materiały wideo nie mają alternatywnej zawartości w postaci audio deskrypcji,
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-05-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami ruchu. Budynek szkoły jest obiektem piętrowym. W środku budynku występują progi i schody ograniczające poruszanie. Budynek nie posiada toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content