Zapisy i rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja  – Klasa pierwsza

Szanowni Państwo,

informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym.

Informacje podstawowe

 1. Dzieci z obwodu szkoły są przyjmowane z urzędu. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej jest ustawowym obowiązkiem spoczywającym na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zapisu dokonanego przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęte do szkoły jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po zakończeniu zapisów dzieci z obwodu szkoły. Odbywa się to w postępowaniu rekrutacyjnym wg terminów i zasad ustalanych przez Wójta Gminy i Radę Gminy.
 4. Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2014.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych

Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne

Komunikat dotyczący zasad rekrutacji do klas I dla uczniów spoza obwodu szkoły

I. Zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

W terminie od 01 marca do 12 marca 2021r– zapisy do klasy pierwszej dzieci urodzonych w 2014 r.  zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2    im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym,

Obwód szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym

 • Rumianek
 • Tarnowo Podgórne ulice: Chlebowa, Czereśniowa, Drukarska, Działkowa, Fabryczna, Karolewska, Kolorowa, Krótka, Krucza, Księdza Józefa Bryzy, Kwiatowa, Marianowska, Nad Strumykiem, Narcyza Derdy, Nowa, Ogrodowa, Ostatnia, Owocowa, Piaskowa, Pocztowa, Poznańska, Promienista, Rolna, Różana, Słoneczna, Solidarności, Stanisława Dorczyka, Szumin, Uprawna, Wesoła, Wierzbowa, Wiśniowy Sad, Zachodnia, Zbigniewa Romaszewskiego, Zbożowa.

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022
 2. Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym

Zapisu należy dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach od 800 do 1500

Przy zapisie dziecka należy:

 1. wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2021,
 2. złożyć oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym,
 3. okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego,
 4. okazać PESEL oraz akt urodzenia dziecka.

Dzieci z rocznika 2015 (sześcioletnie) mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica pod warunkiem, że w bieżącym roku szkolnym korzystają z wychowania przedszkolnego lub posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Załączniki:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022.
 2. Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym


Zapisu należy dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach od 800 do 1500

Przy zapisie dziecka należy:

 1. wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022.
 2. złożyć oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym,
 3. okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego,
 4. okazać PESEL oraz akt urodzenia dziecka.

II. Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły (jeśli zostanie ogłoszona)

W terminie od 15 marca 2021r. do 26 marca 2021r. odbędzie się rekrutacja dzieci urodzonych w 2014 roku do I klasy spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu szkoły, odbędzie się tylko w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami.

Uwaga!

Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu szkoły odbywa się w dniach 15-26 marca 2021 – szkoła posiada  10 wolnych miejsc.

 1. Terminy rekrutacyjne :
Pkt. Określenie czynności Termin rekrutacji Termin postępowania uzupełniającego
1 . Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym 15 — 26 marca 31 maja— 7 czerwca
2. Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt. 1, oraz wykonanie przez przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej czynności wymienionych wart. 150 ust. 7—10 u.p.o. w postępowaniu rekrutacyjnym 29 — 31 marca 9 — 11 czerwca
3. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 21 kwietnia 28 czerwca
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 26 – 30 kwietnia 29 czerwca do 2 lipca
5. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 4 maja 7 lipca

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia dziecka niezamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej nr 2 TP do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022
 2. Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Tarnowo Podgórne,
 3. Oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, wymienione w pkt. 2-6 tabeli „Kryteria punktowe rekrutacji”,

Zapisu należy dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach od 800 do 1500

Przy zapisie dziecka należy:

 1. wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2021,
 2. złożyć oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Tarnowo Podgórne,
 3. złożyć oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, wymienione w pkt. 2-6 poniższej tabeli „Kryteria punktowe rekrutacji”,
 4. okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego,
 5. okazać PESEL oraz akt urodzenia dziecka.

Kryteria przyjęcia określa  Uchwała nr XXXV/602/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 stycznia 2021r.

 1. Kryteria punktowe rekrutacji:
Lp. Kryterium Liczba punktów za kryterium Potwierdzenie kryteriów
1. Kandydat spoza obwodu szkoły zamieszkuje w Gminie Tarnowo Podgórne 30 oświadczenie rodzica
2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat 20 oświadczenie rodzica
3. Co najmniej jeden z rodziców albo rodzic samotnie wychowujący dziecko rozliczyli podatek dochodowy za miniony rok ze wskazaniem w deklaracji podatkowej miejsca zamieszkania w Gminie Tarnowo Podgórne 15 kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego a w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO)
4. Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat 10 oświadczenie rodzica
5. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do żłobka, przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat 5 oświadczenie rodzica
6. Kandydat uczęszczał w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja, do przedszkola znajdującego się na terenie Gminy Tarnowo Podgórne 3  oświadczenie rodzica

Dyrektor

Halina Topolewska

Skip to content