Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym w sprawie zdalnego nauczania w klasach IV- VIII

W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkoły związanej z zagrożeniem epidemiologicznym nauka w klasach IV-VIII od 26.10.2020 do odwołania realizowana będzie zdalnie, na odległość.
W okresie tym obowiązywać będą następujące zasady:

 

 1. Kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami/opiekunami prawnymi  i uczniami jest dziennik elektroniczny Librus. Służy do przekazywania komunikatów   dyrekcji, korespondencji nauczycieli z uczniami i rodzicami/prawnymi opiekunami.
 2. Obowiązkiem każdego ucznia jest codzienne odczytywanie informacji zamieszczanych przez nauczycieli oraz w Dzienniku elektronicznym Librus, aktywne uczestnictwo w prowadzonych przez nich zajęciach zgodnie z harmonogramem zajęć.
 3. Obecność na lekcjach online sprawdzana jest w taki sam sposób, jak w przypadku lekcji
  stacjonarnych w szkole. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność będzie odnotowana przez nauczyciela w Dzienniku elektronicznym Librus.
 4. Uczeń, który nie może zalogować się danego dnia w Librusie ze względów technicznych, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie wychowawcę.
 5. Nauczyciel zobowiązany jest do codziennego logowania się i odczytywania wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus od 8.00-11.00.
 6. Nauczyciel uczący zdalnie w celu urozmaicenia zajęć, ma możliwość wykorzystania w swoim warsztacie pracy, również innych platform edukacyjnych adekwatnych do wieku i możliwości intelektualnych uczniów.
 7. Nauczyciel ma prawo do przeprowadzania pisemnych form sprawdzania wiedzy (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki) w formie online w czasie rzeczywistym.
 8. Każdy nauczyciel podczas nauczania zdalnego samodzielnie może wybrać formę i metody pracy.
 9. Uczniowie podczas nauki zdalnej mają obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy lub/i zeszyt ćwiczeń.
 10. Nauczyciele zobowiązani są do uwzględnienia w swoich formach i metodach nauczania indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów wynikających z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 11. Oceny uzyskane w okresie pobierania nauki zdalnej, są równoznaczne z ocenami uzyskanymi w trybie stacjonarnym.
 12. Aktywność i zaangażowanie uczniów podczas zajęć, będzie podlegało ocenianiu zgodnie z przedmiotowymi systemami oceniania.
 13. W lekcji mogą brać jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani, podpisani imieniem i nazwiskiem. Nie mogą w niej uczestniczyć osoby postronne.
 14. Prowadzącym lekcje jest nauczyciel i tylko on ma prawo do wyciszania uczestników i prezentowania swojego ekranu.
 15. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać.
 16. Główną platformą do prezentowania tematów, przesyłania materiałów oraz prowadzenia
  lekcji online jest Office 365.
 17. Nauczyciele przez Office 365:
  a) wysyłają uczniom (rodzicom/prawnym opiekunom informacje o zakresie materiału
  do samodzielnego zapoznania się, powtórzenia ze strony internetowej, z
  podręcznika, ćwiczeń, zbioru zadań, atlasu itp., zadania do samodzielnej realizacji,
  z podaniem informacji o terminie wykonania zadania,
  b) mogą wysyłać linki do filmów, gier dydaktycznych, wirtualnych tablic, materiałów
  interaktywnych itp. oraz inne ważne wskazówki do samodzielnej pracy,
  c) prowadzą lekcje online z wykorzystaniem programu Teams (w szczególnych
  przypadkach Zoom).
 18. Nauka prowadzona zdalnie może być realizowana z wykorzystaniem dodatkowych
  materiałów udostępnionych przez nauczyciela np. e-podreczniki.pl/ i inne
  rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
 19. W każdej klasie lekcje odbywają się zgodnie z planem pracy stacjonarnej. Lekcja przy
  komputerze lub smartfonie (połączenie online, praca ucznia) trwa 30 minut. Pozostałe 15 minut to samodzielna praca ucznia.
 20. Uczeń zobowiązany jest do uczestnictwa w lekcji online z włączoną kamerą
  i mikrofonem.
 21. Uczniowie starają się pracować samodzielnie według podanych wskazówek, w razie
  trudności piszą do nauczyciela przedmiotu. Odrabianie lekcji i zapoznanie się przez
  ucznia z zadanym materiałem jest obowiązkowe. Jeśli uczeń ma problem z dostępem
  do komputera czy Internetu, to fakt ten należy zgłosić nauczycielowi oraz wychowawcy
  klasy, celem ustalenia innej formy dostarczenia niezbędnych materiałów.
 22. Nauczyciel może sprawdzać wiadomości poprzez zadania domowe (pisemne i ustne,
  pliki dźwiękowe), odpytywanie w trakcie spotkania online, testy, kartkówki
  przygotowane przy użyciu różnych technologii. Na testach, kartkówkach, przy
  odpowiedziach uczeń musi mieć włączoną kamerę i mikrofon; jeśli nie jest to możliwe
  ze względów technicznych, sprawdzian lub kartkówka przeprowadzone są w formie
  odpowiedzi ustnej lub (za zgodą nauczyciela) online w innym terminie.
 23. W czasie pracy zdalnej mogą być przeprowadzone konsultacje online lub w szkole.

Jeśli prowadzone są one w szkole to zgodzie z obowiązującym reżimem sanitarnym. Termin konsultacji ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem/grupą uczniów.

 1. Wsparciem i pomocą psychologiczną służy szkolny psycholog i pedagog.

 

Dyrektor szkoły Halina Topolewska

Skip to content