Dyrektor Szkoły ogłasza nabór na stanowisko: Referent

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2  im. Integracji Europejskiej
w Tarnowie Podgórnym ogłasza nabór na stanowisko:

Referent

Wymiar etatu: pełen etat (40 godzin). Praca o charakterze stacjonarnym, w godzinach pracy Szkoły.

Wykształcenie: min. średnie ekonomiczne

Zakres obowiązków:

 • obsługa sekretariatu szkoły
 • prowadzenie spraw i dokumentacji kadrowej wszystkich pracowników szkoły
 • wprowadzenie i obsługa programu Rekord e-kadry, dysponent, SIO, SIOEO
 • prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, regulaminami, instrukcjami, procedurami
 • współdziałanie z urzędami, szkołami i organami nadrzędnymi
 • obsługa wewnętrznego obiegu dokumentów i rejestracja korespondencji przesyłek pocztowych
 • prowadzenie akt sprawy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania tj. księgi ocen, arkuszy ocen
 • zapisy dziecka do klas: zerowych oraz od pierwszych do ósmych
 • bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a w szczególności:

– przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych i ich prolongata

– przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji

– występowanie o odpisy arkuszy ocen

– przygotowywanie odpisów arkuszy ocen

– sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów

 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
 • zamawianie druków ścisłego zarachowania
 • odpowiedzialność materialna i służbowa za powierzone druki ścisłego zarachowania, sprzęt i urządzenia biurowe
 • dochowanie tajemnicy służbowej, dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych, jak i spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu pracowników, uczniów i rodziców
 • przygotowywanie delegacji służbowych
 • kierowanie na badania lekarskie oraz szkolenia bhp pracowników szkoły zgodnie z obowiązującymi terminami
 • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników szkoły
 • obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji świadectw ukończenia szkoły, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych szkoły
 • sporządzanie sprawozdań – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • przestrzeganie regulaminu pracy i przepisów bhp
 • obsługa interesantów, udzielanie informacji
 • wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły, związanych z pracą szkoły

Wymagania:

 • doświadczenie w oświacie
 • doświadczenie w pracy biurowej
 • znajomość obsługi komputera (pakiet Ms Office) oraz Systemu Informacji Oświatowej (SIO)
 • doświadczenie w obsłudze programów kadrowych
 • doświadczenie w obsłudze programu ewidencjonującego majątek
 • znajomość ustawy: Kodeks pracy, Karta nauczyciela, Prawo oświatowe
 • znajomość normatywów kancelaryjno-archiwalnych, przepisów o ochronie danych osobowych

Dokumenty wymagane na etapie zatrudnienia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
 • kserokopie świadectw pracy
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:

– oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

– oświadczenie o niekaralności za naruszenie finansów publicznych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Życiorys (CV) oraz oświadczenie* (wzór poniżej) należy złożyć do dnia 15 września  2020 roku w skrzynce podawczej w portierni szkoły lub przesłać na adres mailowy szkoły: sektetariat@sp2tarnowopodgorne.pl .

Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

Po przeanalizowaniu nadesłanych ofert wybrani kandydaci zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

*- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji na wolne stanowisko w Szkole Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym. Administratorem moich danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 118, 62-080 Tarnowo Podgórne. Dane kontaktowe Administratora: sekretariat@sp2tarnowopodgorne.pl  Zostałam/łem poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa  na zgodność z prawem przed jej wycofaniem. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przeze mnie zgody na ich przetwarzanie w trakcie trwania rekrutacji. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Moje dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do celów rekrutacji. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych , ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego”.

 

 

                                                                                                                                             Dyrektor szkoły

                                                                                                                                    Halina Topolewska

Skip to content