Regulamin płatności za obiady

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA OBIADY

w Szkole Podstawowej nr 2  im. Integracji Europejskiej zwanej dalej Szkołą.

1.Niniejszy Regulamin ustanawia się w oparciu o zapisy przepisu art.67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(tekst jednolity-Dz.U .z 2015 r. poz.2156 ze zm.).

2.Zasady ustalania wysokości stawki za obiad określają odrębne przepisy.

3.Zamówienia obiadów na kolejny miesiąc są przyjmowane za pośrednictwem Librusa do ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego. Zamówienie obiadów jest jednocześnie deklaracją ich opłacania.

4.Informacje dotyczące miesięcznej wysokości opłaty za obiady będą przekazywane rodzicom/opiekunom za pośrednictwem  Librusa do 10 dnia miesiąca, którego dotyczą.

5.Płatności należy dokonywać do 20-tego dnia miesiąca, na który zostały zamówione obiady(liczy się data wpływu na konto).

6.Płatności z tytułu korzystania z obiadów, można dokonywać przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy o numerze: 70 1050 1520 1000 0024 2678 2815

7.Za prawidłowo dokonany przelew/wpłatę na konto uznaje się kwotę należności w wysokości określonej przez Szkołę z podaniem następujących informacji w tytule przelewu/wpłaty:

a) imię i nazwisko ucznia, klasa

b) numer na liście obiadowej(nadawany na początku roku szkolnego i przydzielony na cały rok szkolny),

c) miesiąc, którego dotyczy wpłata,

d) kwota do zapłaty podana przez pracownika szkoły (kwoty nie należy zaokrąglać lecz wpłacać w ściśle podanej wysokości).

8.Za nieprawidłowo dokonaną wpłatę/przelew uznaje się:

a) wpłatę po terminie,

b)wpłatę w zaniżonej lub zawyżonej wysokości,

c) wpłatę zawierającą w tytule błędne informacje, bądź wpłatę dokonaną bez wymaganych informacji.

9.Wszelkie nieprawidłowości będą wyjaśniane przez Księgowe Centrum Usług Wspólnych w Tarnowie Podgórnym, odpowiedzialne za prowadzenie rachunkowości Szkoły.

10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy/wpłaty na jej rachunek bankowy.

11.Odwołanie korzystania z obiadów(rezygnacja):

a)rezygnacja z obiadów na dany dzień/okres może nastąpić telefonicznie-numer telefonu 618147512

lub zostać zgłoszona osobiście przez rodzica/opiekuna najpóźniej w dniu poprzedzającym termin rezygnacji,

b) rezygnacji nie dokonujemy przez Librusa,

c)w szczególnie uzasadnionych przypadkach(choroba dziecka), dopuszcza się odwołanie obiadu najpóźniej do godz. 9.00 w dniu, którego dotyczy rezygnacja

d)nie można rezygnować z obiadów za dni poprzednie (wstecz)

e)w dni wycieczek/wyjazdów szkolnych obiady odwołują Rodzice,

f) za obiady, z których zgłoszono rezygnację nie jest naliczana opłata, powstała z tego tytułu nadpłata jest rozliczana w kolejnych okresach rozliczeniowych, jeżeli dziecko nadal korzysta z obiadów,

g) jeżeli w kolejnym miesiącu dziecko nie będzie korzystało z obiadów, zwrot nadpłaty możliwy jest do wykonania na wniosek Rodzica-załącznik nr 1(druk do pobrania w świetlicy szkolnej).

12. Nie zgłoszenie rezygnacji i brak wpłaty w wyznaczonym terminie, może skutkować naliczeniem opłaty wraz z odsetkami. Warunkiem kontynuowania spożywania obiadów w kolejnym miesiącu jest uregulowanie zaległości do dnia 5-tego i opłacenie należności za bieżący miesiąc.

13.Obiady są wydawane w stołówce szkolnej i nie mogą być zabierane do domu.

14.Rodzic zamawiający obiady, oświadcza iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania bez pisemnej zgody. Rodzic jest świadomy, iż akceptując Regulamin, zgadza się na stosowanie przepisów prawa odpowiednich do egzekucji należności cywilno-prawnych (Kodeks Cywilny).

15.W przypadku występowania zaległości, każda wpłata jest spłatą najstarszej zaległości, pomimo innego tytułu wpłaty zadeklarowanej przez Rodzica.

16.Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia i obowiązują  od dnia 1.09.2017 roku do odwołania.

Skip to content